You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriet er et vurderingsverktøy basert på fem forskjellige bevegelighetsnivåer angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.

Mobilitetsgalleriet er et vurderings- og kommunikasjonsverktøy basert på fem forskjellige nivåer av funksjonell bevegelighet: fra helt mobile og selvhjulpne beboere/pasienter til beboere/pasienter som er hundre prosent sengeliggende, angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.

Ved hjelp av Mobilitetsgalleriet kan man utvikle en høyere standard på pleien, som bygger på innsikt i − og kontroll av − hvilke krav og forutsetninger som gjelder for pleien samt for pleiernes velferd. Pleierelaterte valg bygger hovedsakelig på beboer-/pasientvurderinger, og vi må innse at det ikke finnes noe slikt som en typisk beboer/pasient. For å kunne planlegge pleien for beboerne/pasientene må valgene være bevisste og godt avstemte. Det bør med andre ord finnes en slags standardisering og klassifisering i tillegg til at pleien tilpasses den enkelte.

De fem bevegelighetsnivåene danner grunnlaget for Mobilitetsgalleriet. Ut fra et kvalitetshensyn er det viktig å stimulere mobiliteten og i siste instans respektere passivitet.

Bakgrunnsinformasjon om Mobilitetsgalleriet

 

Klinikere erkjenner at en omfattende evaluering av beboeres/pasienters funksjonsdyktighet er viktig for å få maksimalt ut av deres fysiske og kognitive funksjonsevner og øke deres livskvalitet (Hawes et al., 1997), og det finnes studier som støtter dette empirisk.

Introduksjon av vurderingssystemet RAI (Resident Assessment Instrument) ga vesentlig forbedrede beboer-/pasientutfall på fire viktige områder: ADL-funksjon, kognitiv funksjon, urininkontinens og sosialt engasjement (Phillips et al, 1996).

Resultatene viste også et større potensial for bedret funksjonsevne blant beboerne. Utvikling av Arjos Mobilitetsgalleri er delvis basert på dette RAI-systemet (Knibbe et al, 1998), som senere ble validert og inkludert i ISO/TR 12296:2012.