Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Firemní řízení / Představenstvo / Kontrolní výbor

Kontrolní výbor

Mezi úkoly kontrolního výboru patří sledování finančních výkazů společnosti Arjo, účinnost jejích interních kontrolních mechanizmů, interní audit a řízení rizik. Výbor se informuje o auditech výročních zpráv a konsolidované závěrky, přezkoumává a sleduje nestrannost a nezávislost auditora a věnuje zvláštní pozornost tomu, zda auditor poskytuje společnosti Arjo jiné než auditorské služby.

Kontrolní výbor se pravidelně schází s auditorem, s nímž diskutuje o koordinaci interních kontrolních mechanizmů a externího auditu.
Kontrolní výbor pomáhá nominačnímu výboru při přípravě návrhu na výroční valnou hromadu, pokud jde o jmenování auditorů, mj. zajištěním, aby funkční období auditorů nepřekračovalo dobu, kterou povolují právní předpisy, najímá auditora (kde lze použít) a předkládá doporučení
ohledně jmenování auditora nominačnímu výboru. Kromě toho předkládá výbor informace představenstvu ohledně výsledků auditu, včetně toho, jak audit přispěl ke spolehlivosti finančního výkaznictví společnosti atd., aby byly splněny požadavky stanovené v nařízení a směrnici EU týkajících se auditu. Kontrolní výbor také stanovuje pokyny pro poskytování jiných než auditorských služeb auditorem společnosti a (kde lze použít) takové služby také schvaluje. A konečně kontrolní výbor vyhodnocuje úsilí věnované auditu a informuje nominační výbor o výsledcích hodnocení.

Členy kontrolního výboru jsou Ulf Grunander (předseda), Eva Elmstedt a Carola Lemne.

Výbor vyhovuje požadavkům švédského zákona o obchodních společnostech, pokud jde o nezávislost a účetní a kontrolní kompetence.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).