You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Sound

Technische gegevens

Risico's

Dit product bevat geen schadelijke stoffen en hoeft niet te worden geregistreerd krachtens EG-Verordening 1907/2006 (REACH).
Belangrijkste risicovolle eigenschappen:
Het product kan de ogen en het slijmvlies irriteren.

Samenstelling/Bestanddelen

StoffenCAS nr.:Gewicht %Symbool/R-zinnen
Gevaarlijke stoffen  
 ---
Andere stoffen  
Polysorbaat 209005-64-530-60-
Propyleenglycol 57-55-61-3-
Eucalyptusolie8000-48-40,15-
DMDM-hydantoïne6440-58-00,15-
Triclosan3380-34-50,10-
Water-tot 100%-

Eerstehulpmaatregelen

InnameDrink overvloedig water. Roep medische hulp in indien er symptomen ontstaan.
InademingZorg voor frisse lucht indien er symptomen ontstaan.
OgenVerwijder contactlenzen, spoel met lauw water gedurende enkele minuten en roep medische hulp in indien er symptomen ontstaan.

Brandveiligheid

Dit product is niet ontvlambaar.
BlusmiddelenAanpassen aan aanwezige omstandigheden/materiaal.
Persoonlijke voorzorgsmaatregelenDraag geschikte persoonlijke-beschermingsuitrusting en gebruik een zuurstofmasker.

Onopzettelijk morsen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelenAanraking met de ogen vermijden.
MilieuvoorzorgsmaatregelenVerzamel het gemorste materiaal met een absorptiemiddel voor chemische stoffen (zoals kiezelgoer, zaagmeel). Kleine hoeveelheden mogen met water worden weggespoeld.

Gebruik en opslag

Op kamertemperatuur bewaren.

Blootstelling/persoonlijke bescherming

Zie sectie 7.

Fysieke en chemische eigenschappen

VormHeldere vloeistof
pH-waarde7,0
OntvlambaarheidNiet-ontvlambaar
VlampuntN.v.t.
Oplosbaarheid in water100% organische oplosmiddelen

Toxicologie

Acute effectenZie sectie 3
InnameZie sectie 3
InademingZie sectie 3
HuidcontactZie sectie 3
OgenZie sectie 3

****