Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Beslut vid Arjos årsstämma 2020
❮ News

Beslut vid Arjos årsstämma 2020

Vid Arjo AB (publ):s årsstämma den 29 juni 2020 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 475 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 425 000 kronor till ordföranden och 610 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 254 000 kronor till ordföranden och 127 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 132 000 kronor till ordföranden och 97 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisonsbolaget har meddelat att Magnus Willfors fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor med Cecilia Andrén Dorselius som medpåskrivande revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,65 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 1 juli 2020.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman godkände valberedningens förslag till instruktion för valberedningen innebärande i huvudsak att valberedningen inför årsstämma ska utgöras av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna på grundval av en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från Euroclear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska normalt sett offentliggöras senast sex månader före stämman. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, antal stämmovalda styrelseledamöter, styrelseordförande, övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, antal revisorer, revisor(er), styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till principer för valberedning inför årsstämma. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra § 10 i bolagsordningen i syfte att anpassa denna i förhållande till förväntade ändringar i aktiebolagslagen avseende avstämningsdag inför bolagsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som reviderats till följd av nya bestämmelser i aktiebolagslagen. Riktlinjerna innebär huvudsakligen att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Arjo verkar, så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen består av två program, ett årsbaserat och ett treårsprogram. Båda är konstruerade på ett sådant sätt att de stödjer Arjos långsiktiga strategi att utveckla produkter och lösningar som möter kundbehoven över tid. Målen för de rörliga ersättningarna syftar till att främja aktieägarnas intressen, företagets värdegrund och en hållbar utveckling av företaget. Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå riktlinjerna om det finns särskilda skäl som motiverar detta.

Då VD inte höll något sedvanligt anförande under stämman finns en förinspelad presentation istället tillgänglig via bolagets hemsida; https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/bolagsstyrning/bolagsstamma/arsstamma-2020/

För ytterligare information, vänligen kontakta

Kornelia Rasmussen
EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: Kornelia.rasmussen@arjo.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2020 kl. 12:30.

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2019 uppgick till 8,9 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Beslut vid Arjos årsstämma 2020