Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Forskning påvisar hälsoekonomiska argument för att göra WoundExpress till vårdstandard i Storbritannien
❮ News

Forskning påvisar hälsoekonomiska argument för att göra WoundExpress till vårdstandard i Storbritannien

En nyligen publicerad forskningsrapport av professor Julian Guest et al. visar att behandling av svårläkta venösa bensår med WoundExpress förbättrar både kliniska och ekonomiska resultat. I kombination med standardvård ökade WoundExpress sannolikheten för sårläkning med 58% och förbättrade den hälsorelaterade livskvaliteten för patienter – vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för vården.

Arjos WoundExpress, en lösning baserad på intermittent pneumatisk kompression (IPC), har tidigare visat sig ha en positiv inverkan på både arteriella och venösa blodflöden i underbenet, med kliniska fördelar som exempelvis minskad sårstorlek och reducerad smärta1.

Ny studie ger stöd för WoundExpress som kostnadseffektiv behandling

Journal of Wound Care har publicerat en forskningsrapport av professor Julian Guest et al., som jämför WoundExpress i kombination med standardvård, med endast standardvård under en 24-veckorsperiod. Studien visar att WoundExpress ökar sannolikheten för sårläkning med 58 % samt förbättrar patienternas hälsorelaterade livskvalitet2. Det minskade behovet av tidskrävande arbetsinsatser från vårdpersonal resulterar i kostnadsbesparingar för såväl enskilda vårdinrättningar som för sjukvårdssystemet i stort.

Förutom besparingar relaterade till snabbare läkning drar forskarna slutsatsen att kostnaden för WoundExpress i kombination med standardvård för behandling av svårläkta venösa bensår är något lägre än för endast standardvård. Kostnaden ligger dessutom väl under det kostnadstak per patient som fastställts av National Health Service (NHS3).

”Venösa bensår är ett snabbt växande och kostsamt problem för vården. Med dessa forskningsresultat har vi nu möjlighet att föra en dialog med NHS kring att införa WoundExpress som behandlingsmetod för patienter med svårläkta sår – något som bidrar till både förbättrad läkning och ökad kostnadseffektivitet”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

För mer information, se forskningsrapporten här.

Tidigare studie visade betydande sårläkning och smärtlindring

WoundExpress har utvärderats i flera studier, exempelvis en klinisk multicenterstudie med två mycket prestigefyllda forskningscentrum, Welsh Wound Innovation Center (WWIC) i Wales och Accelerate CIC i London. Över 95 % av patienterna rapporterade en tydlig förbättring av sårläkning och minskning av smärta, vilket ledde till signifikant ökad livskvalitet4.

Dessutom har åtta erfarna brittiska kliniska experter skrivit en konsensusrapport, som publicerades av Wounds UK 2021 och slog fast att WoundExpress är en användarvänlig teknik som kan förbättra både kliniska och finansiella resultat5.

En enorm utmaning för vården – kräver nya lösningar

Venösa bensår är ett växande problem, vanligtvis orsakat av otillräcklig blodcirkulation. Patienter upplever ofta smärta och begränsad rörlighet, vilket i vissa fall leder till depression, ångest och social isolering, som i sin tur resulterar i minskad livskvalitet.

Traditionell behandling visar ofta otillfredsställande resultat, delvis för att den anses vara både opraktisk och obekväm för patienten. De årliga kostnaderna för hantering och behandling av venösa bensår över hela världen uppgår till 300 miljarder kronor6.

  1. Morris et al. (2020), Naik et al. (2020), and Kettley and Turner-Dobbin (2020)
  2. Julian F Guest, PhD, Health Economist; Catalyst Consultants, Poole, UK, Karen Staines, RGN, BSc, Director of Education and Research and Clinical Lead for Wound Care; Accelerate CIC, St Joseph's Hospice, London, UK, Nina Murphy, RGN, BSc, Clinical Lead for Tissue Viability; NELFT Community Services, NELFT NHS Foundation Trust, London, UK (2021)
  3. NHS star för National Health Service, det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdssystemet i Storbritannien och även det näst största i världen.
  4. Davies & Dunn (2021)
  5. Konsensusrapporten: https://www.wounds-uk.com/resources/details/the-benefits-of-intermittent-pneumatic-compression-and-how-to-use-woundexpress-in-practice
  6. NHS (2019); Wounds International (2015); Reeder et al. (2013); Guest et al. (2017); Corporate Development & Projects: Huntleigh Diagnostics

Om WoundExpress

Arjos WoundExpress är ett IPC-system (Intermittent Pneumatic Compression) för att behandla sår på underbenen, med en manschett som appliceras på patientens lår. Till skillnad från nuvarande metoder placeras inte manschetten direkt ovanpå såret, detta för att undvika smärtsamt tryck och öka blodflödet till såret.

Under 2021 publicerade Arjo resultat från en framgångsrik klinisk multicenterstudie, och en randomiserad kontrollerad studie kring sårvård pågår.

Hittills har WoundExpress lanserats i Storbritannien, Irland, Sverige och Danmark – med mycket positiv respons. Planer för lansering i USA och andra länder i Västeuropa är för närvarande under utveckling.

Läs mer om WoundExpress här: https://www.woundexpress.com/

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

www.arjo.com

För mer information, kontakta gärna:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email: 
kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email:
maria.nilsson@arjo.com

Forskning påvisar hälsoekonomiska argument för att göra WoundExpress till vårdstandard i Storbritannien