Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo kommenterar regeringens budgetproposition: ”Nationell strategi behövs för kvaliteten inom hälso- och sjukvården”
❮ News

Arjo kommenterar regeringens budgetproposition: ”Nationell strategi behövs för kvaliteten inom hälso- och sjukvården”

Inför att regeringen överlämnar budgetpropositionen till riksdagen den 20 september, har flera förslag på reformer presenterats. Medicinteknikföretaget Arjo välkomnar satsningar på välfärden, men saknar en strategi för att svensk hälso- och sjukvård ska få högst kvalitet i världen.

– Det är positivt att regeringen satsar på välfärden. Men för att lösa alla de brister som finns inom svensk hälso- och sjukvård behöver vi en nationell strategi och en handlingsplan med sikte på att skapa en vård med världens högsta kvalitet, säger Ulrika Olsson, leg. fysioterapeut och ansvarig för samhällskontakter på Arjo.

En av regeringens föreslagna satsningar på välfärden är ett permanent nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid Socialstyrelsen. Även höjda statsbidrag till kommuner och regioner föreslås med syfte att stärka kommunernas och regionernas förutsättningar att trygga och utveckla välfärden samt lägga en grund för en god och likvärdig välfärd i hela landet.

– Det är bra att regeringen vill avsätta tre miljarder till äldreomsorgen. För att höja kvaliteten i vården behöver både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön förbättras. Genom att modernisera vårdmiljöer, införskaffa ny teknik och utveckla ledarskapet skulle det kunna bli mer attraktivt att arbeta i vården, säger Ulrika Olsson.

Svensk hälso- och sjukvård står inför en samhällsutveckling där vårdbehoven kommer att öka och där en minskande andel yrkesarbetande svenskar ska betala för en vård som ständigt behöver utökas och förbättras.

I juli presenterade Arjo rapporten, Högst kvalitet i världen – Förslag om en nationell hälso- och sjukvårdsstrategi, med fem konkreta förslag på statliga insatser som skulle vara samhällsekonomiskt effektiva.De fem förslagen handlar om satsningar på kvalitets- och effektiviseringsanalyser, ökad användning av funktionsupphandlingar, bättre arbetsmiljö inom vården, mer rörelse för vårdtagare i vårdmiljöer och integrering av ledningssystem för patientsäkerhet och arbetsmiljö.

För mer information, kontakta gärna:

Ulrika Olsson, Ansvarig för samhällskontakter
Tel: +46(0)10 4580
E-mail: ulrika.olsson@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Arjo kommenterar regeringens budgetproposition: ”Nationell strategi behövs för kvaliteten inom hälso- och sjukvården”