Select Your Country or Region

You are now at International (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB
❮ News

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

Aktieägarna i Arjo AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 maj 2018 kl. 11.00 på Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds torg 2, Malmö.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

       dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget fredagen den 27 april 2018,

       dels senast fredagen den 27 april 2018, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 27 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Arjo AB, Årsstämma, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 010-335 47 00 eller på bolagets hemsida, www.arjo.com. Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av

(a)   årsredovisning och revisionsberättelse

(b)   koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

(c)   revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings-havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts

(d)   styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner

9. Verkställande direktörens redogörelse

10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisor

15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

(a)   omval av Johan Malmquist;

(b)   omval av Carl Bennet;

(c)   omval av Eva Elmstedt;

(d)   omval av Ulf Grunander;

(e)   omval av Carola Lemne;

(f)     omval av Joacim Lindoff; och

(g)   omval av Johan Malmquist till styrelseordförande

16. Val av revisor

17. Beslut om instruktion för valberedningen

18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

19. Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-17)

Valberedningen inför årsstämman 2018 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Maria de Geer som representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande Johan Malmquist.

Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Johan Malmquist, ska väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Johan Malmquist, Carl Bennet, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff. Till styrelseordförande ska omval ske av Johan Malmquist.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 3 450 000 kronor, varav oförändrat 1 150 000 kronor till ordföranden och oförändrat 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor: Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2019, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Magnus Willfors att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktion för valberedningen: Valberedningen inför årsstämmor ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. För det fall aktieägare avstår från att delta i valberedningen ska ersättare hämtas från nästa aktieägare som storleksmässigt står på tur. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och arvode för bolagets revisor.

Denna instruktion ska gälla tillsvidare.

UTDELNING (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 0,50 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit tisdagen den 8 maj 2018. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start måndagen den 14 maj 2018.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak motsvarande 2017 års riktlinjer med undantag för ett tillägg för att göra det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som belönar målrelaterade mätbara prestationer syftande till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt att behålla nyckelpersoner på ledande befattningar. Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår och LTI‑bonus ska vara maximerad till 100 % av den fasta lönen under treårsperioden, dvs. maximalt en tredjedel av den fasta årslönen per år. I övrigt innebär riktlinjerna följande. Arjo ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med utmärkt kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara bestämd och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11, valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkt 17 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 18 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com, senast från och med onsdagen den 11 april 2018 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

————————————

Malmö i mars 2018

Styrelsen för Arjo AB (publ)

Release