You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Auditcomité

De taken van het auditcomité omvatten het opvolgen van de financiële rapportering van Arjo, de efficiëntie van de interne controles, interne audit en risicobeheer, en het houdt zich op de hoogte van de audit van het jaarverslag en de geconsolideerde jaarrekening, controleert en monitort de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de auditor en besteedt daarbij bijzondere aandacht aan de vraag of de auditor Arjo andere diensten levert dan auditdiensten.

Het auditcomité staat voortdurend met de auditor in contact om de coördinatie van de interne controle en de externe audit te bespreken.
Het auditcomité helpt ook het benoemingscomité bij de voorbereiding van het voorstel aan de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot de benoeming van de auditor door er onder meer voor te zorgen dat de duur van het mandaat van de auditor niet langer is dan toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, door een auditor te zoeken (indien van toepassing) en door een aanbeveling
voor de benoeming van de auditor voor te leggen aan het benoemingscomité. Daarnaast verstrekt het comité informatie aan de raad van bestuur over de resultaten van de audit, met inbegrip van de wijze waarop de audit heeft bijgedragen tot de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving van de vennootschap enz. om te voldoen aan de vereisten van de EU-auditverordening en -richtlijn. Het auditcomité stelt ook richtlijnen op voor het verkrijgen van andere diensten dan auditdiensten van de auditor van de vennootschap en geeft, indien van toepassing, goedkeuring aan dergelijke diensten. Ten slotte evalueert het auditcomité de auditinspanningen en informeert het het benoemingscomité over de resultaten van de evaluatie.

Het auditcomité bestaat uit Ulf Grunander (voorzitter), Eva Elmstedt en Carola Lemne.

Het comité voldoet aan de vereisten van de Zweedse vennootschapswet inzake onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.