Select Your Country or Region

You are now at Ireland (English)
Home / About us / Investors / Newsroom / Beslut vid Arjos årsstämma 2018
The share Arjo B 19 Jul 2024 14:13 3.04 GBP (-2.78%)
❮ News

Beslut vid Arjos årsstämma 2018

Vid Arjo AB:s årsstämma den 4 maj 2018 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 3 450 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav oförändrat 1 150 000 kronor till ordföranden och oförändrat 575 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Magnus Willfors fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor med Cecilia Andrén Dorselius som medpåskrivande revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 8 maj 2018.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman godkännde valberedningens förslag till reviderade instruktioner för valberedningen, att gälla tillsvidare, i huvudsak innebärande följande. Valberedningen inför årsstämmor ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller, en representant för de mindre aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka i huvudsak motsvarar 2017 års riktlinjer med undantag för ett tillägg för att göra det möjligt att erbjuda ledande befattningshavare en rörlig långsiktig bonus (LTI-bonus) som belönar målrelaterade mätbara prestationer syftande till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande samt att behålla nyckelpersoner på ledande befattningar. Intjäningsperioden för LTI-bonus ska vara minst tre verksamhetsår och LTI-bonus ska vara maximerad till 100 % av den fasta lönen under treårsperioden, dvs. maximalt en tredjedel av den fasta årslönen per år. I övrigt innebär riktlinjerna följande. Arjo ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med utmärkt kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara bestämd och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Lindqvist, Chief Financial Officer
Tel: + 46 (0)10 335 47 47 
E-mail: jonas.lindqvist@arjo.com 

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46 (0)10 335 48 10
E-mail: Kornelia.rasmussen@arjo.com


Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Release