Select Your Country or Region

You are now at South Africa
Home / About us / Investors / Newsroom / Arjo publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 samt presenterar uppdaterade finansiella mål för 2023-2025
❮ News

Arjo publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 samt presenterar uppdaterade finansiella mål för 2023-2025

”Tillväxten i det tredje kvartalet dämpas främst av lägre uthyrningsvolymer inom intensivvård i USA, och justerat för detta växer koncernen med nästan 5 % organiskt. Vi fortsätter att utvecklas väl på de flesta stora marknader, med god efterfrågan och tillväxt. I USA har dock effekter av omfattande personalbrist inom vården och ett osäkert ekonomiskt läge för vårdgivare resulterat i en inbromsning av investeringar i kapitalutrustning, lägre DVT-försäljning samt lägre implementeringstakt av vunna uthyrningskontrakt”.

”Vi befinner oss i en svårbedömd marknadssituation, främst i USA, med externa utmaningar som förväntas kvarstå de kommande kvartalen. Trots detta ser jag fram emot att fortsätta att bygga ett långsiktigt starkt Arjo”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

Juli-september 2022 i korthet

 • Nettoomsättningen ökade till 2 519 Mkr (2 247).

Organiskt ökade nettoomsättningen med 0,3 %.

 • Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 420 Mkr (524).
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 147 Mkr (280).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 115 Mkr (252).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,32 kr (0,69).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 280 Mkr (390).
 • Cash conversion uppgick till 67,7 % (75,0).
 • Förändrade utsikter: Baserat på nuvarande läge bedöms den organiska omsättningstillväxten för 2022 uppgå till omkring 0 %.
 • Arjo tillkännager förändringar i bolagets koncernledning.
 • Arjo presenterar uppdaterade finansiella mål för 2023-2025.

Kapitalmarknadsdag 28 oktober: Arjos långsiktiga strategi mer relevant än någonsin  

På Arjos kapitalmarknadsdag idag presenteras, utöver resultatet för det tredje kvartalet 2022, en uppdatering avseende Arjos strategi, koncernens hantering av kortsiktiga utmaningar i omvärlden, drivkrafter för tillväxt och lönsamhet samt uppdaterade finansiella mål för 2023-2025.

”Vi förväntar oss en fortsatt tillväxt under kommande år och en långsiktig förbättring av lönsamheten, även om utmaningar i omvärlden innebär en förskjutning av lönsamhetsmålet samt en osäkerhet i tillväxtprognoserna på kort sikt”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Arjo.

Trots de kortsiktiga utmaningarna i omvärlden fortsätter det globala behovet av sjukvård att öka. Att erbjuda fler människor vård av hög kvalitet med mindre resurser har kanske aldrig varit viktigare än nu, vilket gör Arjos långsiktiga strategi mer relevant än någonsin. Dessutom fortsätter intresset för lösningar och teknologier som kan effektivisera och förbättra vårdresultaten vara högt.

”I spåren av pandemin lider sjukvårdssystem världen över av resursbrist, både i form av personal och ekonomiska medel. Den strategi vi lade grunden för 2020, där vi skapar ökat värde för både patienter, vårdpersonal och vårdgivare genom resultatbaserade lösningar för några av vårdens kostsamma utmaningar, är nu mer relevant än någonsin”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo.

Kostnadsökningar på grund av externa utmaningar

Arjos lönsamhetsutveckling har under 2022 hållits tillbaka av externa utmaningar. Högre material- och transportpriser samt inflationseffekter kopplat till löner, energi och bränsle bedöms som helhet kosta koncernen cirka 400 Mkr under perioden Q4 2021 till Q4 2022. Material- och inflationskostnader förväntas kvarstå på höga nivåer även under 2023.

För att mitigera det ökade kostnadstrycket fortsätter koncernens arbete med att successivt implementera både taktiska och strategiska prisjusteringar. Dessutom har ett kostnadsbesparingsprogram initierats med syfte att effektivisera infrastrukturen inom uthyrning av intensivvårdslösningar i USA, vilket förväntas generera en besparing om cirka 50 Mkr på årlig basis med start i slutet av 2022. I tillägg förväntas utvidgade shared service-initiativ samt optimeringar inom försäljningsverksamheten bidra positivt till lönsamhetsutvecklingen från 2023 och framåt.

Drivkrafter för tillväxt och lönsamhet 2023-2025

Arjo har under de senaste åren jobbat aktivt med att bygga en stark produktportfölj som stöttar utveckling av både den grundläggande affären och koncernens strategiska inriktning. En rad kommande produktlanseringar, fortsatt utveckling av service och den del av uthyrningsverksamheten som är av långsiktig karaktär, samt nya teknologier för ökat värdeskapande bidrar alla till tillväxt och lönsamhet kommande år.

Utrullning av lösningar för trycksårsprevention fortgår enligt plan. Koncernen ser fortsatt hög potential inom området och räknar med försäljningsvolymer enbart av SEM-skannern om cirka 40-50 Mkr innevarande år, som sedan bedöms öka till omkring 200 Mkr år 2023, med ytterligare potential kommande år.

Uppdaterade finansiella mål för 2023-2025

Arjos uppdaterade finansiella mål för 2023-2025 utgörs av:

 • Årlig organisk försäljningstillväxt om 3-5 %
 • Justerad EBITDA-marginal om cirka 23 % från och med helåret 2025
 • Årlig cash conversion över 80 %

I tillägg är målet att koncernens utdelning ska motsvara 30-60 procent av nettoresultatet efter skatt

 

Om Arjos kapitalmarknadsdag på Epicenter i Stockholm den 28 oktober 2022

Arjos kapitalmarknadsdag inleds kl. 08.30. Talare är Joacim Lindoff, VD och koncernchef, Daniel Fäldt, CFO, samt Christian Stentoft, Chief Strategy Officer.

Kapitalmarknadsdagen går även att följa via följande länk: https://live.twebcast.com/participant/arjocmd

En inspelning samt presentationer kommer efter arrangemangets slut att finnas tillgängliga på Arjos hemsida:
https://www.arjo.com/sv-se/om-oss/investerare/.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com  

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 07:00 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Arjo publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 samt presenterar uppdaterade finansiella mål för 2023-2025