Sélectionnez votre pays ou région

Vous êtes maintenant en France (Français)
Accueil / À propos d'Arjo / Investors / Newsroom / Beslut vid Arjos årsstämma den 22 april 2022
The share Arjo B 19 juil. 2024 13:34 3,61 EUR (-2,92%)
❮ Actualités

Beslut vid Arjos årsstämma den 22 april 2022

Arjo AB (publ):s årsstämma 2022 hölls fredagen den 22 april. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Utdelning
I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,15 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 26 april 2022.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 775 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 525 000 kronor till ordföranden och 650 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 270 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 145 000 kronor till ordföranden och 103 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nilsson, TF EVP Marketing Communication & Public Relations

Tel: +46 734 244 515

Email: maria.nilsson@arjo.com 

 

Sara Ehinger, VP Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +46 723 597 794

Email: sara.ehinger@arjo.com

 

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 65 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på cirka 6 500 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Beslut vid Arjos årsstämma den 22 april 2022
Bienvenue sur le site d’Arjo

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos solutions, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre secteur à l’aide du lien « contactez-nous » ci-dessous.

Êtes-vous un professionnel de santé?