Sélectionnez votre pays ou région

Vous êtes maintenant en France (Français)
Accueil / À propos d'Arjo / Investors / Newsroom / Beslut vid Arjos årsstämma 2019
The share Arjo B 19 juil. 2024 14:44 3,60 EUR (-3,20%)
❮ Actualités

Beslut vid Arjos årsstämma 2019

Vid Arjo AB:s årsstämma den 7 maj 2019 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff samt nyvaldes Dan Frohm.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 330 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 380 000 kronor till ordföranden och 590 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 246 000 kronor till ordföranden och 123 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 128 000 kronor till ordföranden och 94 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisonsbolaget har meddelat att Magnus Willfors fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor med Cecilia Andrén Dorselius som medpåskrivande revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,55 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 9 maj 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare vilka i huvudsak motsvarar 2018 års riktlinjer och innebär följande. Arjo ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som bedöms erforderliga för att rekrytera, motivera och behålla en ledning med rätt kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska ha ett tak och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Lindqvist                                     Kornelia Rasmussen

Chief Financial Officer                           EVP Marketing Communications & Public Relations

Tel: + 46 (0)10 335 47 47                      Tel: +46 (0)10 335 48 10

E-mail: jonas.lindqvist@arjo.com          E-mail: kornelia.rasmussen@arjo.com

Om Arjo

På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Beslut vid Arjos Årsstämma 2019
Bienvenue sur le site d’Arjo

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos solutions, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre secteur à l’aide du lien « contactez-nous » ci-dessous.

Êtes-vous un professionnel de santé?