Sélectionnez votre pays ou région

Vous êtes maintenant en France (Français)
Accueil / À propos d'Arjo / Investors / Newsroom / Beslut vid Arjos årsstämma den 27 april 2021
The share Arjo B 15 juil. 2024 11:01 3,68 EUR (+0,67%)
❮ Actualités

Beslut vid Arjos årsstämma den 27 april 2021

Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Arjo AB (publ):s årsstämma 2021 genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt på stämman kunde endast ske genom att aktieägare deltog digitalt eller poströstade i förväg.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 0,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till den 29 april 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 625 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 475 000 kronor till ordföranden och 630 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Cecilia Andrén Dorselius kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra bolagsordningen i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kornelia Rasmussen, EVP Marketing Communications & Public Relations
Tel: +46(0)10 335 4810
Email: kornelia.rasmussen@arjo.com

Maria Nilsson, Investor Relations & Corporate Communications
Tel: +46 (0)10 335 4866
Email: maria.nilsson@arjo.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl 17:15 CEST.

Om Arjo

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientförflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdsituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet. www.arjo.com

Beslut vid Arjos årsstämma den 27 april 2021
Bienvenue sur le site d’Arjo

Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur nos solutions, n’hésitez pas à contacter le responsable commercial de votre secteur à l’aide du lien « contactez-nous » ci-dessous.

Êtes-vous un professionnel de santé?