Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region

Sie sind jetzt bei Switzerland (Deutsch)
Home / Über uns / Investors / Newsroom / KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB
The share Arjo B 30 Mai 2024 17:29 4.01 EUR (+0.35%)
❮ Neuigkeiten

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB

Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 27 april 2021 kl. 15.00.

Arjo strävar efter att på bästa tänkbara sätt bidra till att begränsa spridningen av coronaviruset och att följa myndigheternas råd och föreskrifter om att undvika sammankomster.

Med stöd av de tillfälliga lagreglerna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin har styrelsen i Arjo beslutat att vidta försiktighetsåtgärder i samband med årsstämman på det sätt att deltagare endast kommer att delta i stämman på distans via dator eller annan internetansluten enhet eller genom att poströsta på sätt som närmare beskrivs nedan.

Mer utförlig information om deltagande digitalt och poströstning finns även tillgänglig på bolagets hemsida, www.arjo.com.

RÄTT TILL DELTAGANDE OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i årsstämman digitalt ska:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021,
- dels senast onsdagen den 21 april 2021, helst före kl. 16.00, anmäla sig 

 • per post till adress Arjo AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
 • per telefon 010-335 47 00 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
 • via bolagets hemsida, www.arjo.com.

Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare kommer att som vanligt få sig tillsänt sitt deltagarkort. På deltagarkortet kommer instruktioner om hur aktieägaren ska logga in och delta på stämman digitalt finnas (se vidare under rubriken ”Deltagande via digitalt förfarande” nedan).

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 19 april 2021,
 • dels senast måndagen den 26 april 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta digitalt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 19 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 21 april 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD M.M.

Aktieägare som deltar digitalt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som deltar digitalt via ombud ska fullmakt i original skickas per post till Arjo AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com. Den som företräder juridisk person ska bilägga kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

DELTAGANDE VIA DIGITALT FÖRFARANDE

Deltagande via digitalt förfarande administreras av Euroclear Sweden och dess underleverantör Lumi. För att möjliggöra att stämman hålls genom elektronisk uppkoppling har styrelsen med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021 beslutat att även den som inte är aktieägare i vissa fall kan följa förhandlingarna vid stämman.

Inloggningsuppgifter och ytterligare anvisningar för digitalt deltagande finns i den instruktion som tillsammans med deltagarkort skickas till aktieägare och ombud som anmält sin önskan om att delta i stämman digitalt på det sätt som anges ovan. Instruktionen finns också tillgänglig på bolagets hemsida www.arjo.com. Deltagarkort kommer att skickas ut löpande per post eller e-post (i förekommande fall) till aktieägare och ombud efter mottagen anmälan (och eventuella tillhörande behörighetshandlingar). Aktieägare som är fysiska personer och som anmäler sig via bolagets hemsida www.arjo.com, identifierar sig med BankID och uppger sin e-postadress får deltagarkortet via e-post.

För att delta i stämman digitalt ska deltagaren på stämmodagen gå in på Lumis årsstämmohemsida https://web.lumiagm.com via sin webbläsare eller använda Lumis årsstämmoapp (”Lumi AGM” tillgänglig via Apple App Store eller Google Play Store) och ange dels 146-077-341 som mötes-ID, dels sitt unika användarnamn och lösenord som finns på deltagarkortet. På stämmodagen kan inloggning ske tidigast kl. 14.30 och måste ha skett senast kl. 15.00.

För att kunna delta och rösta digitalt måste deltagaren på eget ansvar tillse att denne har fungerande internetanslutning under hela årsstämman. Arjo har noggrant förberett för att möjliggöra deltagande och röstning digitalt. Det kan dock ändå inte uteslutas att någon teknisk komplikation medför att funktionen brister. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör därför välja att poströsta före stämman (se vidare under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan). Den som anmält önskemål om digitalt deltagande kan alltid avge sin poströst enligt nedan och ändå delta i årsstämman digitalt. Poströsten kommer då fortsatt att gälla såvida inte aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning digitalt, varvid den digitalt avgivna rösten kommer att ersätta tidigare inskickad poströst på den relevanta beslutspunkten.

FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.arjo.com. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Poströstning kan ske genom att:

 • ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till Arjo AB (publ), ”Årsstämma 2021”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
 • ifyllt och undertecknat formulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange "Arjo AB - poströstning" i ämnesraden).

Aktieägare som är fysiska personer kan även välja att avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till elektronisk poströstning finns på bolagets hemsida www.arjo.com samt via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas formuläret (se vidare under rubriken ”Ombud m.m.” ovan).

Det ifyllda formuläret måste vara Arjo via Euroclear Sweden tillhanda senast måndagen den 26 april 2021. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av justerare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av
  1. årsredovisning och revisionsberättelse
  2. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  3. revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
  4. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande
 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner
 9. Verkställande direktörens redogörelse
 10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 14. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och revisorer
 15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  1. omval av Johan Malmquist;
  2. omval av Carl Bennet;
  3. omval av Eva Elmstedt;
  4. omval av Dan Frohm
  5. omval av Ulf Grunander;
  6. omval av Carola Lemne;
  7. omval av Joacim Lindoff; och
  8. omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
 16. Val av revisor
 17. Beslut om ändring av bolagsordningen
 18. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 19. Avslutning

VALBEREDNINGENS OCH STYRELSENS FÖRSLAG

Val av stämmoordförande (punkt 2)

Valberedningen, som inför årsstämman 2021 har bestått av valberedningens ordförande Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), samt styrelsens ordförande Johan Malmquist, föreslår att styrelsens ordförande, Johan Malmquist, ska väljas till ordförande vid stämman.

Val av justerare (punkt 3)

Styrelsen föreslår Per Colleen (Fjärde AP-fonden) och Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera och tillstyrka röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Godkännande av röstlängd (punkt 4)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, mottagna anmälningar och poströster samt digitalt närvarande aktieägare, ombud och biträden, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Disposition samt avstämningsdag för utdelning (punkt 11)

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 0,85 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 29 april 2021. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 4 maj 2021.

Antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 13)

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter, samt att ett registrerat revisionsbolag skall utses till bolagets revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisorer (punkt 14)

Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 4 625 000 kronor, varav 1 475 000 (1 425 000) kronor till ordföranden och 630 000 (610 000) kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 260 000 (254 000) kronor till ordföranden och 130 000 (127 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 140 000 (132 000) kronor till ordföranden och 100 000 (97 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 15)

Valberedningen har föreslagit

 • omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff, samt
 • omval av Johan Malmquist som styrelseordförande.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arjo.com.

Val av revisor (punkt 16)

Valberedningen har föreslagit att omval ska ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Cecilia Andrén Dorselius att vara huvudansvarig revisor.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan. Ändringarna är avsedda att anpassa bolagsordningens lydelse i syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma.

Föreslagen lydelse
§ 11

Fullmaktsinsamling, poströstning och utomståendes närvaro vid bolagsstämma

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

Styrelsen föreslår vidare följande redaktionell ändring i bolagsordningen, vilken föranleds av tidigare genomförd lagändring.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 FirmaBolagets firma är Arjo AB (publ). Firma FöretagsnamnBolagets firma företagsnamn är Arjo AB (publ).

Majoritetskrav

Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport).

FRÅGOR OCH AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Aktieägare som deltar digitalt har möjlighet att ställa frågor vid stämman via en chattfunktion. Aktieägare kan även skicka in frågor i förväg med post till Arjo AB (publ), Att: Bolagsstämmoärenden, Hans Michelsensgatan 10, 211 20 Malmö eller med e-post till AGM@arjo.com.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 11, styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 17, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (ersättningsrapport) kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.arjo.com, senast från och med tisdagen den 6 april 2021.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse samt redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Handlingarna framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida. Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Arjos årsredovisning 2020 finns inför stämman tillgänglig digitalt på bolagets hemsida. För att erhålla en tryckt version av årsredovisningen kan denna beställas via www.arjo.com.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets huvudkontor.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

————————————

Malmö i mars 2021

Styrelsen för Arjo AB (publ)

Arjo AB - Kallelse till årsstämma 2021