Tydlig styrning säkerställer resultat

Tydlig styrning säkerställer resultat

Styrningsprocessen för hållbarhetsarbetet involverar alla nivåer i bolaget

• VD och koncernledning har övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet, och beslutar om mål och ger vägledning framåt, utvärderar resultat och identifierar förbättringspunkter, samt implementerar aktiviteter i hela organisationen. Hållbarhetsarbetet leds operativt av EVP HR & Sustainability.

• Arjos styrelse får regelbunden rapportering kring nuläge, måluppfyllnad och planer framåt, samt utvärderar och ger input till hållbarhetsagendan två gånger per år.

• Smarta, tvärfunktionella team har ansvar för att leda projekt, möta mål och
genomföra uppföljning.

• Linjecheferna ansvarar för att deras medarbetare förstår och agerar i enlighet med vår uppförandekod och hållbarhetsagenda.

• Rapportering sker genom intern insamling och sammanställning av data. Från 2022 införs rapportering enligt riktlinjer för Global Reporting Initiative (GRI).

 

• Arjos hållbarhetspolicy är under utveckling och kommer att finnas tillgänglig inom kort.

Våra Policys och Direktiv