You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positiva åttan

Akutvård – Positiva åttan: tillräckligt utrymme, lämpliga hjälpmedel och rätt arbetsteknik

  1. Huvudförutsättningarna underlättar tidig mobilisering av patienter
  2. Förbättrade viktiga kroppsfunktioner, som hjärt- och lungfunktion, blodcirkulation, hudsystem och muskuloskeletalt system.
  3. Minskning av komplikationer orsakade av immobilitet, som trycksår, trombos, neuromuskulär störning, försämrad lungfunktion, urinvägsinfektion och fallrisk
  4. Ökad tillfrisknandegrad och förbättrad livskvalitet. Minskad längd på sjukhusvistelsen
  5. Mer mobila och mindre beroende patienter, vilket innebär ett minskat behov av hjälp
  6. Minskad belastning på personalen, vilket leder till färre arbetsrelaterade skador och bättre arbetsförhållanden
  7. Ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande hos personalen, vilket leder till minskad sjukfrånvaro och mindre personalomsättning
  8. Förbättrad vårdkvalitet som innebär förbättrade ekonomiska resultat för sjukhuset