You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Ludzie i społeczeństwo

Prawa człowieka

Wierzymy, że każdy człowiek na świecie zasługuje na godne i równe traktowanie. Przestrzegamy praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Ponieważ przestrzegamy międzynarodowych praw człowieka i je szanujemy, podejmujemy działania, które pozwalają nam unikać udziału w łamaniu tych praw.

Różnorodność i równe traktowanie

Uznajemy różnorodność za cenny atut, który wpisuje się w nasz cel, jakim jest stworzenie dynamicznej organizacji o szerokim doświadczeniu i bogatej wiedzy, oraz za katalizator naszego dalszego rozwoju na świecie.

Na całym świecie nasi pracownicy z dumą reprezentują różne kultury i środowiska. Dążymy do tego, aby wszyscy nasi pracownicy mieli równe szanse rozwoju i otrzymywali jednakowe wynagrodzenie za taką samą pracę bez względu na płeć, rasę, religię i inne nieistotne czynniki, po uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy są naszym priorytetem. W wielu krajach, w których prowadzimy działalność, bezpieczeństwo i higiena pracy podlegają surowym przepisom krajowym. Chociaż działamy również w krajach o znacznie słabszym ustawodawstwie w tym zakresie, stawiamy te same wymagania wobec wszystkich naszych działań odnośnie do zdrowia, bezpieczeństwa, dyskryminacji i etyki, niezależnie od tego, gdzie na świecie są one prowadzone.

Z myślą o stworzeniu bezpiecznego i niedyskryminującego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie, stale pracujemy nad długoterminowymi działaniami na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich naszych zakładach.

Rozwój talentów

Kierując się kulturą korporacyjną, która stawia ludzi na pierwszym miejscu, angażujemy się w tworzenie inspirującego środowiska pracy, oferującego naszym pracownikom możliwości rozwoju i odnoszenia sukcesów wraz z pracodawcą.

W ramach naszej misji zatrudniania najbardziej utalentowanych pracowników, którzy podzielają naszą pasję do pracy na rzecz innych ludzi, będziemy również inwestować w działania umożliwiające rozwój umiejętności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zawsze chcemy wnosić pozytywny i trwały wkład w rozwój społeczności, wśród których działamy. Ważnym elementem tej pracy jest zachęcanie naszych pracowników do aktywnego udziału w sprawach społecznych, a takie działania to przede wszystkim lokalne projekty związane z naszą działalnością.

Ściśle przestrzegamy kryteriów dotyczących wyboru sponsorów korporacyjnych i nie przekazujemy darowizn na rzecz partii politycznych ani innych celów politycznych.