You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nasza odpowiedzialność

Jako firma staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczność, w każdym aspekcie naszej działalności. Kierujemy się korporacyjną misją społeczną, opierającą się o wysokie standardy w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i  etyki oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko, inwestujemy w rozwój naszych pracowników i przestrzegamy światowych standardów etycznego postępowania. Nasz kodeks postępowania i zasady etyczne opierają się na inicjatywie ONZ Global Compact i innych międzynarodowych zasadach postępowania korporacyjnego. Nasza konsekwencja w przestrzeganiu tych zasad jest corocznie oceniana zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

Więcej informacji na temat naszych zobowiązań społecznych znajduje się poniżej.