You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Etiske forretningsmetoder

Vi mener det er avgjørende å opprettholde høye standarder for forretningsdriften for å kunne videreføre vår suksess og skape tillit blant våre ansatte, kunder, underleverandører og andre interessenter.

Etiske regler

Våre etiske regler er, sammen med våre kulturelle kjerneverdier, grunnlaget for hvordan vi driver virksomhet og hvordan vi opptrer. Et antall globale retningslinjer finnes som støtte, og suppleres med lokale retningslinjer der det er nødvendig.

Våre etiske regler bygger på følgende internasjonale prinsipper:

• FNs Global Compact • OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper • FNs veiledende prinsipper for bedrifter og menneskerettigheter • ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet

Våre etiske regler (nedlastingslenke)