You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Carl

Denne beboeren/pasienten er ikke selvhjulpen i hverdagen. Han trenger hjelp, men klarer å bidra eller gjøre litt på egen hånd.

Assistanse uten særlige forholdsregler vil medføre risiko for å overbelaste pleieren fysisk. Belastningen for pleieren ville overstige de sikre grensene for manuell håndtering eller statisk (postural) belastning. I disse tilfellene bør det benyttes utstyr slik at pleieren ikke blir utsatt for utrygge nivåer.

Disse pasientene klarer derimot å bidra aktivt til å bevege seg, og det er viktig at de opprettholder eller forbedrer denne evnen så mye som mulig. Den hjelpen Carl trenger, kan omfatte stå- og oppreisningshjelpemiddel. Det er viktig å stimulere Carls øvrige evner og bremse svekkelse av mobilitet.

Kjennetegn:

  • Er delvis i stand til å bære vekt på minst ett ben. Sitter ofte i rullestol og har en viss kroppsstabilitet.
  • Avhengig av pleier i de fleste situasjoner.
  • Risiko for dynamisk og statisk overbelastning av pleieren hvis det ikke brukes egnet utstyr.
  • For Carl er det svært viktig å stimulere funksjonell mobilitet.