You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

NLBANNER.jpg

Gebruik & Beoordeling Tilschijf

Gebruiksaanwijzing Tilschijf

Het doel van de Tilschijf© is het in kaart brengen van de fysieke belasting voor medewerkers door het tillen en begeleiden van cliënten. 

De Tilschijf© is een hulpmiddel om de belasting door het tillen en begeleiden van cliënten vast te stellen. Er kan bijvoorbeeld bekeken worden of het nog veilig is om een cliënt manueel te tillen of dat een tillift of ander hulpmiddel noodzakelijk is. Daarnaast kan bepaald worden hoeveel hulpverleners nodig zijn om een handeling veilig te kunnen uitvoeren. Overigens wordt in de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting het met zijn tweeën tillen afgeraden, tenzij er sprake is van uitzonderlijke situaties.

De belasting wordt vooral bepaald door de volgende vijf variabelen, die ook op de Tilschijf© vermeld staan:

 • het type handeling
 • het aantal medewerkers
 • de mate van medewerking van de cliënt
 • het gewicht van de cliënt
 • de houding van de medewerkers: symmetrisch / asymetrisch

De werkwijze

De Tilschijf© wordt stapsgewijs van buiten naar binnen gelezen en gebruikt.

 1. Kies eerst een cliënt
 2. Bepaal over welke transfer je de gegevens wilt weten. Kies daartoe één van de vier kwadranten.
 3. Bepaal de mate van medewerking van de cliënt. Schuif het bovenste roosterschijfje op de gewenste plaats van de schijf. 
 4. Kies het aantal medewerkers (1 of 2). 
 5. Bepaal of de transfer symmetrisch of asymetrisch wordt uitgevoerd. 
 6. Zoek het gewicht van de cliënt op. 
 7. Op de kruising van deze laatste twee is nu een kleur te zien. Deze kleur geeft het antwoord weer. 

 

Nadere toelichting op de werkwijze

AD 1. De Transfers

a. In bed verplaatsen

Dit zijn alle tilhandelingen waarbij een cliënt wordt verplaatst binnen een horizontaal vlak binnen de grenzen van het bed, met uitzondering van alle handelingen die met draai- en/of schuifbewegingen kunnen worden uitgevoerd. Voorbeelden van 'in bed verplaatsen' zijn:

 • de cliënt hogerop in bed leggen
 • de cliënt verdrogen
 • de cliënt zijwaarts verplaatsen in bed

b. Vn bed naar brancard verplaatsen (vice versa)

Dit zijn alle handelingen waarbij een cliënt horizontaal wordt verplaatst over een hoogte en een afstand, zoals:

 • de cliënt van bed naar (douche)brancard verplaatsen
 • de cliënt verbedden

c. Van bed naar (rol)stoel (vice versa)

Dit zijn alle handelingen waarbij een cliënt vanuit een liggende houding naar een zittende houding wordt verplaatst over een hoogte en een afstand, zoals:

 • van bed naar (rol)stoel
 • van brancard naar (rol)stoel
 • van ligorthese naar (rol)stoel

d. Van (rol)stoel naar toilet / stoel (vice versa)

Dit zijn alle handelingen waarbij een cliënt vanuit een zittende houding naar een zittende houding wordt verplaatst over een hoogte en een afstand, zoals:

 • van stoel naar (rol)stoel
 • van (rol)stoel naar toilet
 • van (rol)stoel naar douchestoel
AD 2. De mate van medewerking van de cliënt

Dit is de mate waarin de cliënt de beweging zelf actief uitvoert of meehelpt bij het uitvoeren van de beweging/de transfer. Er zijn drie categorieën:

Nauwelijks
De cliënt geeft nauwelijks of geen gevolg aan instructies en/of heeft nauwelijks of geen eigen bewegingsmogelijkheden.

Het uitvoeren van de handeling moet in grote mate door de hulpverlener worden verricht. Het kan dan gaan om cliënten die zeer passief zijn, maar ook om cliënten die een handeling tegenwerken (bewust of onbewust, door spasmes of contracturen).

Beperkt
De cliënt kan in beperkte mate medewerking verlenen bij de beweging of transfer. Hij of zij is echter niet in staat de beweging zelfstandig uit te voeren. 

Goed
De cliënt is goed in staat instructies op te volgen en kan de beweging grotendeels zelf uitvoeren. Er wordt echter toch hulp geboden, bijvoorbeeld om reden van veiligheid (valrisico) of omdat het de cliënt veel moeite kost de handeling zelf uit te voeren.

AD 3. Het aantal hulpverleners

Met dit deel van de Tilschijf© kan worden uitgezocht hoeveel tillers noodzakelijk zijn om een bepaalde cliënt te verplaatsen en om te bezien of het aantal beschikbare medewerkers voldoende is om de handeling verantwoord uit te voeren.

AD 4. De symetriefactor

Hier gaat het om de vraag of de handeling symmetrisch of niet symmetrisch wordt uitgevoerd. Bij een afwijking van meer dan 45 graden ten opzichte van de symmetrische stand, is de handeling asymmetrisch (-).

AD 5. Het gewicht van de cliënt

Hier gaat het om de gewichtsklasse van de cliënt.

AD. 6 De kleurcodering

Hier gaat het om de kleur die van toepassing is op de handeling. Voor een meer gedetailleerde interpretatie verwijzen we naar het deel over de NIOSH systematiek. Globaal betekenen de kleuren het volgende:

Groen - De transfer is veilig
Wel zal de hulpverlener de cliënt ook nu met een zo goed mogelijke techniek en benadering moeten begeleiden

Oranje - De transfer is onveilig
De hulpverlener overschrijdt de zogenoemde RWL (= Recommended Weight Limit, zie de verantwoording). Vanuit gezondheidsoogpunt is het niet aan te bevelen om de handeling op deze wijze uit te voeren. De tilindex is groter dan 1, maar kleiner dan 3 (zie de verantwoording). Maatregelen zijn noodzakelijk.

Rood - De transfer is onacceptabel
Deze situatie is driemaal de RWL. Dat wil zeggen dat de tilindex 3 is (zie de verantwoording).