You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Arjo Shampoo and Body Wash

Kombinationssæbe til både hår og krop

Vores kombinerede shampoo og kropssæbe renser hud og hår nænsomt, men effektivt, og bidrager til at begrænse bakterievækst.

Sæben indeholder plejende og fugtgivende ingredienser, der er nænsomme mod hud og hår, samt detergenter til begrænsning af bakterievækst.
Rensende, plejende og fugtende
Indeholder plejende og fugtgivende stoffer, der plejer håret og fugter huden.

Bidrager til at begrænse bakterievækst
Indeholder detergenter til grundig rensning og bidrager til at begrænse bakterievækst.

Bionedbrydelig sammensætning. Leveres i genanvendelig emballage.

Tekniske oplysninger

Farer

Dette produkt indeholder ingen skadelige stoffer og kræver ikke klassificering i henhold til EF-forordning 1907/2006 (REACH).
Farlige egenskaber: Produktet kan irritere øjne og slimhinder.

Sammensætning/indholdsstoffer

StofferCAS-NrVægt %Symbol/risikosætninger
Farlige stoffer  -
 ---
Andre stoffer  -
Sodium laureth sulfat9004-82-46-10-
DMDM hydantoin6440-58-00,15-
Jod-propen butylcarbamat55406-53-60,0075-
Euxyl K40035691-65-70,03-
IFRA-godkendte dufte 0,2-
Farve + vand op til 100 %-

Førstehjælpsforanstaltninger

IndtagelseDrik store mængder vand, ring efter lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
IndåndingRing efter lægehjælp, hvis der opstår symptomer.
I øjneneFjern eventuelle kontaktlinser, skyl med lunkent vand i et par minutter, og søg læge, hvis der opstår symptomer.

Brandsikkerhed

 
Produktet er ikke brandfarligt.
Brandslukning Tilpas til omgivende forhold/materialer.
Personlige foranstaltninger Brug egnede personlige værnemidler, tøj og iltmaske.

Utilsigtet spild

Personlige foranstaltningerUndgå kontakt med øjnene.
Miljømæssige forholdsreglerIndsaml og opbevar det spildte materiale i en kemisk sorbent (f.eks. kiselguhr, savsmuld). Små mængder kan skylles med vand.

Håndtering og opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur.

Eksponering/personlig beskyttelse

Se afsnit 7.

Fysiske og kemiske egenskaber

UdseendeKlar væske
pH-værdi7,0
AntændelighedIkke brandfarlig
FlammepunktIngen
Vandopløselighed100%
Organiske opløsningsmidlerNej

Toksikologi

Akutte virkningerSe afsnit 3
IndtagelseSe afsnit 3
IndåndingSe afsnit 3
Kontakt med hudenSe afsnit 3
I øjneneSe afsnit 3

Økologi

Miljømæssige egenskaberDenne væske indeholder stoffer, der er hurtigt bionedbrydelige.

Bortskaffelse

Der henvises til de lokale regler for bortskaffelse og genbrug.
Bortskaffelse og genbrugskode07 07 99

Transport

KlasseIngen begrænsninger
Vej, togbane (ADR/RID)Ikke relevant
Hav (IMDG)Ikke relevant
Luft (IATA)Ikke relevant

Regulativer

SikkerhedsmærkningNej
RisikosætningerNej
Handelsrestriktioner-

* Spørg gerne din lokale repræsentant om produktet er tilgængelig i Danmark