You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

This website uses cookies

By continuing to use this website you consent to using cookies. For more information about cookies and how we use them, please see our Privacy Policy.

Tidlig mobilisering på intensivafdelinger

Tidlig mobilisering af plejemodtagere på intensivafdelinger har vist sig at være både muligt, sikkert og gavnligt, da det giver forbedret fysisk funktion samt forkorter opholdet på både intensivafdeling og hospital.*


*(Morris 2007, Truong 2009, Herridge 2003, Titsworth 2012)

Tidlig mobilisering

Tidlig mobilisering af plejemodtagere på intensivafdelinger har vist sig at være både muligt, sikkert og gavnligt, da det giver forbedret fysisk funktion samt forkorter opholdet på både intensivafdeling og hospital.*

Immobilitet og det at være sengeliggende bidrager til udvikling af svækkelse, der forbindes med dårligere fysisk funktion, lavere livskvalitet og længere vej tilbage på arbejdsmarkedet for overlevende plejemodtagere fra intensivafdelinger. (Morris 2007, Truong 2009, Herridge 2003, Titsworth 2012)

I løbet af mindre end 24 timer påvirkes mange kropssystemer af uønskede ændringer, der er forbundet med immobilitet. De påvirkede kropssystemer er blandt andet åndedrætssystemet og det kardiovaskulære system, nyre- og mavetarmfunktioner samt huden og bevægeapparatet. Kritisk syge plejemodtagere kan miste en stor del af muskelmassen. Herridge konstaterede således en reduktion i kropsvægten på 18 % hos ARDS-plejemodtagere på det tidspunkt, hvor de blev udskrevet fra intensivafdelingen. Derudover bidrager fysisk inaktivitet til udvikling af atelektase, insulinresistens og ledkontrakturer. (Herridge 2003)

Tidlig mobilisering, herunder fysio- og ergoterapi, i de tidligste dage af en kritisk sygdom har vist sig at være sikkert og tolereres godt. Tidlig mobilisering resulterede i bedre fysiske resultater ved hospitalsudskrivningen, kortere deliriumvarighed og flere respiratorfrie dage sammenlignet med standardpleje. (Brahmbatt 2010)

Formålet med struktureret tidlig mobilisering af plejemodtagere på intensivafdelinger er at:

  • Forbedre vejrtrækningsfunktionen
  • Reducere negative effekter af immobilitet
  • Forøge bevidsthedsniveauerne
  • Forbedre funktionel uafhængighed
  • Forbedre kardiovaskulær form
  • Forbedre fysiologisk velbefindende
  • Reducere risikoen for delirium (Stiller 2003)

Det er blevet påvist, at det er både muligt og sikkert at mobilisere mekanisk ventilerede plejemodtagere ved at hjælpe dem med at sidde og stå ud af sengen. Adskillige studier har vist succesrige resultater, kombineret med en lav forekomst af alvorlige negative hændelser. *

Anbefalingerne fra European Respiratory Society og European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) angiver, at et tværfagligt fokus på tidlig mobilisering er nødvendigt som en del af de daglige kliniske rutiner på intensivafdelingen. Strenge ekskluderingskriterier bør undgås, og plejemodtageren bør vurderes på holistisk vis. Tidlig mobilisering bør udføres med et udpeget team og en individualiseret plejemodtagerprotokol. (Truong 2009, Hopkins 2010, Garzon-Serrano 2011)

Oprejst stilling


Det er påvist, at de primære fysiske fordele ved at hjælpe ventilerede plejemodtagere på intensivafdelinger op i oprejst stilling er forbedret vejrtrækningsfunktion samt større styrke i bevægeapparatet. Mens fysioterapeuterne hjælper den ventilerede plejemodtager op at stå ved hjælp af stå-/tiltudstyr, kan der sammen med plejemodtageren arbejdes med at bære sin egen vægt, træning af underben, passive stræk og balance, hvilket fungerer som en god støtte i processen frem mod aktiv mobilisering. (Chang et al 2004a)

Stående stilling under mekanisk ventilering fremmer vejrtrækningsfunktionen, komplians og ilt, og det stimulerer autonom aktivitet samt reducerer kardiel belastning, der skyldes kompression. (Hoste 2005, Zhu Chang 2004b, Gosselink 2008) Et team, der har specialiseret sig i "Central Intensive and Emergency Medicine" på afdelingen i Köln, udførte et studie, hvor de placerede plejemodtageren i oprejst stilling på en Sara Combilizer, med meget gode resultater til følge. Plejemodtagerne blev løftet op til oprejst stilling (blev tiltet 60 grader), og denne position blev opretholdt i to timer. Resultatet var en tydelig forbedring af iltoptaget, og plejemodtagernes cirkulation blev ikke ustabil. (Dueck 2010)

Et alternativ er at placere plejemodtageren siddende i tilbagelænet stilling.


Når der anvendes positioneringsudstyr, hvor tilbagelæningsgraden kan ændres i forhold til plejemodtagerens behov, opnår man en vigtig fordel for plejemodtagere, som er meget svage. (Dean et al 2008)

For plejemodtagere, der er ude af stand til at stå, bidrager det at sidde i en stol til at forhindre hypovolæmi (Wenger 1982), fordele trykket mod huden, ændre hvilende muskellængde samt bidrage til orientering og til at belaste ryghvirvlerne for at begrænse calciumtab og fremme bruskopbygning. (Hough 2001)

Omkostningseffektivitet


Det er påvist, at tidlig mobilisering af plejemodtagere på intensivafdelinger reducerer antallet af dage på mekanisk ventilering og længden af opholdet på både intensivafdeling og hospital. (Schweickert 2009, Bassett 2012, McWilliams 2013)

Lord et. al. 2013 har udarbejdet en økonomisk model, der viser, at investering i et program med tidlig rehabilitering på intensivafdelinger kan generere økonomiske nettobesparelser på hospitaler. Det viser, at selv når man benytter de mest konservative præmisser, er nettoomkostningerne ved implementering af et program med tidlig mobilisering på intensivafdelingen beskedne set i forhold til de betydelige forbedringer i plejemodtagerresultaterne.

* Bailey 2007, Morris 2008, Bourdin 2010, Pohlman 2010, Leditschke 2012, Clark 2012, Winkelman 2012,Titsworth 2012, McWilliams 2011 og 2013, Korupolu 2010, Genc 2012