You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight

Positive Eight

Filozofie Positive Eight Arjo

Filozofie Positive Eight vizualizuje potenciálně pozitivní dominový efekt vyvolaný udržováním nebo zlepšením mobility jedince.
Naší snahou je poskytovat pečovatelským zařízením správné nástroje a pomůcky k tomu, aby mohla pracovat v duchu filozofie Positive Eight a aby zajistila:

  • Používání osvědčených ošetřovatelských technik.
  • Vytvoření pracovního prostředí podporujícího efektivní ošetřovatelské postupy.
  • Poskytování správných pomůcek přispívajících k mobilitě klientů a k omezení pracovních úrazů ošetřujícího personálu.