You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klinické příručky

U zranitelných pacientů, kteří jsou ohroženi vznikem dekubitů a vlhkých lézí, je důležité zachovávat integritu kůže.

Zachovávání integrity kůže

Kůže je největší orgán lidského těla. Vytváří účinnou bariéru mezi vnitřními tkáněmi a vnějším prostředím (Flour, 2009).

Ochraňuje tělo před účinky teploty a před chemickými, fyzikálními a mechanickými riziky. Stejně tak brání tomu, aby se různé škodlivé látky, například mikroorganizmy, dostaly dovnitř do lidského těla.

Kůže působí také jako voděodolná bariéra, která zajišťuje, že z těla nejsou vyplaveny zásadně důležité živiny (DermNet NZ, 2012).
Struktura kůže se liší podle anatomického regionu těla a dále se mění s věkem v důsledku opakovaných traumat či zátěže a neustálého vystavení UV záření. Pro prevenci vzniku dekubitů je naprosto zásadní zachování integrity kůže.

K zachování integrity kůže je nutné zajistit, aby kůže nebyla poškozována vnější zátěží a silami, a dále je třeba počítat s dalšími faktory, například s celkovým zdravím dotyčné osoby a schopností kůže odolávat poškození.

V minulosti se často u pacientů ohrožených vznikem dekubitů soustředila pozornost na zajištění optimálních podpůrných povrchů, které snižují mechanické zatížení kůže.

Nyní je třeba zvažovat zásahy, které ovlivňují mikroklima, úpravou prostředí na povrchu kůže nebo v jeho těsné blízkosti (Wounds International, 2010).

Co je mikroklima?

V souvislosti s hojením ran se výraz mikroklima používá k popisu rozhraní mezi kůží a povrchem, s nímž je v bezprostředním kontaktu. Primárně odkazuje na teplotu (kůže nebo měkkých tkání) a vlhkost (úroveň vlhkosti na povrchu kůže) (Clark a Black, 2011).

Nesprávné mikroklima, které vede k tomu, že má kůže příliš vysokou teplotu a vlhkost, snižuje odolnost kůže a zvyšuje náchylnost k poškození v důsledku tlaku, smýkání nebo tření.

Řízení mikroklimatu kůže* může zahrnovat kontrolu obecného prostředí, například optimální pokojové teploty, vyhýbání se používání syntetických materiálů na kůži nebo kontrolu mikroklimatu s využitím speciálních zařízení.

Ta mohou zahrnovat výstražná zařízení používaná k prevenci toho, aby teplota tkání pacientů, kteří tráví dlouhou dobu na operačním sále, příliš nepoklesla (NICE, 2008), případně speciální zařízení, která udržují kůži suchou a v optimální teplotě (např. Skin IQ™ MCM) (Clark a Black, 2011). Kontrola mikroklimatu je v rámci prevence a léčby dekubitů velmi důležitá.