You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pokyny pro ošetřovatele

Referenční dokumenty NPUAP a EPUAP týkající se dekubitů

Prevence a léčba dekubitů; praktická klinická příručka pro prevenci a léčbu

Praktická klinická příručka poskytuje základní přehled současného stavu poznání o dekubitech. Představuje nepostradatelný informační zdroj pro klinické pracovníky, kteří v praxi využívají postupy na základě důkazů, pracovníky ve školství, kteří potřebují svým studentům prezentovat nejmodernější výzkumy, tvůrcům politik, kteří utvářejí budoucnost zdravotnictví, stejně jako výzkumníkům, kteří stojí v čele úsilí o nové objevy.

http://www.epuap.org/guidelines/quick-reference-guide-2014-edition-translations/

Dekubity: prevalence, incidence a implikace pro budoucnost (monografie) 

Zaměřuje se na míru vzniku dekubitů ve všech klinických prostředích a populacích, u menšin, přezkoumává programy prevence vzniku dekubitů a diskutuje o tom, v jaké situaci, pokud jde o dekubity, se Amerika v posledním desetiletí nachází.

http://www.npuap.org/online-store/product.php?productid=17589&cat=3&page=1