You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence vzniku dekubitů

Řešení rizik vzniku dekubitů v oblasti akutní a dlouhodobé péče.

Trvalá výzva pro všechna ošetřovatelská prostředí.

Dekubity jsou stále vážným problémem ve všech ošetřovatelských prostředích. Riziko vzniku proleženin významně roste se zvyšujícím se věkem, mírou akutnosti stavu pacienta, komplexitou primárních onemocnění a klesající úrovní mobility.

Dekubity jsou stále vážným problémem ve všech ošetřovatelských prostředích. Riziko jejich vzniku lze významně snížit zvyšováním povědomí o dekubitech mezi zaměstnanci, systematickým prováděním posuzování rizik a tím, že zranitelným klientům/pacientům budete 24 hodin denně připraveni poskytnout vhodný podpůrný povrch – správným klientům/pacientům a ve správný okamžik1.

Účinná strategie prevence vzniku dekubitů by mohla využívat vícefaktorový přístup, jako je SSKIN. SSKIN je model prevence vzniku proleženin sestávající z pěti kroků. Vyvinula jej organizace NHS (National Health Service) ve Spojeném království. SSKIN identifikuje pět nejdůležitějších akcí, které je třeba realizovat v zájmu prevence vzniku dekubitů:

  • Povrch
  • Kontrola kůže
  • Neustálý pohyb (změna polohy) 
  • Inkontinence a vlhkost
  • Výživa/hydratace 2

Nabízíme široký sortiment řešení a služeb, jež vám mohou pomoci ve vašem zařízení zavést a optimalizovat program prevence vzniku dekubitů. Další informace můžete získat od místního zástupce. 

 

  1. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline, http://www.internationalguideline.com/
  2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance.  Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.  Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Perth, Austrálie; 2014