Ema

Tato klientka/pacientka není schopna provádět samostatně denní aktivity, ani se na jejich provádění aktivně podílet.


Pokud by pomoc nebyla poskytována s využitím zvláštních opatření, mohla by vést k fyzickému přetížení ošetřujícího personálu. Toto riziko je třeba omezit použitím různých pomůcek a zařízení. Klientka/pacientka není schopna se na pohybu aktivně podílet.

V případě Emy již není považována za důležitou stimulace, která by přispěla k pohybu a aktivizaci, případně k jejímu udržení. V některých případech, například u klientů/pacientů v terminálním stádiu rakoviny či Alzheimerovy choroby, může být nutné se takovému aktivnímu podílení vyhýbat nebo může být nežádoucí. Do této skupiny však může patřit například i klient/pacient, který se rozhodne šetřit energii pro své návštěvy a během procesu péče raději zůstane pasivní.

Podpora či stimulace mobility a aktivizace klienta/pacienta již nepatří mezi primární cíle jeho plánu péče. Za prioritu je považováno poskytování optimální péče a/nebo předcházení problémům způsobeným imobilitou, jako např. řádnou péčí o kůži. Ema je přepravována s využitím takových pomůcek, jako je vakový zvedák, a na lůžku je polohována pomocí kluzných pomůcek.

Cílem je vyhnout se komplikacím způsobovaným dlouhodobým upoutáním na lůžko a zajištění maximální možné míry pohodlí.

Vlastnosti:

  • Na lůžko může být upoutána trvale a sedět dokáže jen ve speciálním křesle.
  • Je plně závislá na ošetřujícím personálu.
  • Bez použití vhodných pomůcek hrozí velké riziko dynamického a statického přetížení ošetřujícího personálu.
  • Stimulace funkční mobility není hlavním cílem.