You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight™

Osm pozitiv

Dlouhodobá péče – Osm pozitiv: Dostatečný prostor, správné pomůcky a správné pracovní postupy

  1. Zlepšení základních tělesných funkcí, například srdce, plic, krevního oběhu, pokožky a muskuloskeletální soustavy
  2. Stavy způsobované imobilitou, například dekubity, trombóza, pneumonie, inkontinence, závratě
  3. Základní nástroje napomáhají zachování mobility pacienta/klienta a řeší otázku nebezpečí pádů
  4. Mobilnější pacienti/klienti mají lepší schopnosti a jsou nezávislejší, což znamená vyšší sebedůvěru, spokojenost i kvalitu jejich života
  5. Mobilnější a méně závislý pacient/klient má nižší potřebu asistence
  6. Snížení zátěže spočívající na ošetřovatelském personálu vede k menšímu množství souvisejících zranění.
  7. Lepší fyzický a psychický zdravotní stav na straně ošetřovatelského personálu zlepšuje míru udržení pracovníků, což vede ke snížení pracovní neschopnosti a nižší fluktuaci.
  8. Vyšší kvalita péče za nižší náklady tak zlepšuje finanční výsledky zdravotnického zařízení.