You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight™

Osm pozitiv

Akutní péče – Osm pozitiv: Dostatečný prostor, správné pomůcky a správné pracovní postupy

  1. Časná mobilizace pacientů jako nezbytná součást procesu uzdravení
  2. Zlepšení základních tělesných funkcí, například srdce, plic, krevního oběhu, pokožky a muskuloskeletální soustavy
  3. Nižší množství komplikací způsobovaných imobilitou, jako jsou dekubity, trombóza, neuromuskulární dysfunkce, zhoršená funkce plic, infekce močových cest nebo rizika pádů
  4. Vyšší míra uzdravení pacientů a kvalita života. Zkrácení doby pobytu v nemocnici
  5. Mobilnější a méně závislý pacient má nižší potřebu asistence
  6. Nižší míra zátěže spočívající na personálu, která vede k menšímu množství souvisejících zranění a vyšší produktivitě práce
  7. Lepší fyzický a psychický zdravotní stav na straně personálu zlepšuje míru udržení pracovníků, což vede ke snížení pracovní neschopnosti a nižší fluktuaci
  8. Vyšší kvalita výsledků péče a lepší finanční výsledky pro nemocnici