➊ Zvýšení hodnoty pro zákazníky

Zajišťujeme tvorbu hodnoty pro naše zákazníky tím, že vedeme organizaci zaměřenou na jedinečné potřeby zákazníků v oblasti akutní a dlouhodobé péče.

Snažíme se dosahovat lepších klinických výsledků a vyšší finanční hodnoty tím, že přispíváme k účinnější péči a snižujeme celkové náklady na péči. Priority v této oblasti zahrnují inovace, obnovování výrobků a vývoj v oblasti nabízených služeb. Společnost Arjo má jasně definované plány pro oblast výzkumu, vývoje a marketingu, u nichž předpokládá, že v následujících letech povedou ke zvýšené míře obnovování výrobků a k novým inovacím. Cílem je vyvinout a nabízet kompletní řešení, jež budou zákazníkům pomáhat čelit současným a budoucím demografickým trendům, přísnějším regulatorním požadavkům, zvyšovat kvalitu péče a účinnost toku pacientů a zajistit vyšší bezpečnost pacientů.

➋ Posílené komerční zaměření

Jednou z iniciativ, jež má zintenzivnit obchodní zaměření společnosti Arjo, je zvyšování přítomnosti na trzích, a to jak stávajících, tak nových.

V současné době zastáváme silnou pozici v akutní péči a máme též v úmyslu rozšířit své zastoupení v oblasti dlouhodobé péče. Kromě intenzivnějšího zaměření na dlouhodobou péči je cílem společnosti Arjo také optimalizace portfolia výrobků a proces prodeje. 

 

➌ Vyšší operativnost

Cílem společnosti Arjo je dosáhnout vyšší operativnosti, například pomocí iniciativ pro zvyšování kvality výrobků, vyšší efektivity hodnotového řetězce a zjednodušením a harmonizací interních firemních procesů.

 To společnosti Arjo pomůže reagovat na potřeby zákazníka rychleji a kapitalizovat tržní trendy. Společnost Arjo se aktivně snaží dodržovat regulatorní požadavky a usiluje o zajištění vysoké úrovně kvality a bezpečnosti našich výrobků.

➍ Společný rozvoj podnikání a firem

Právě lidé ze společnosti Arjo generují a rozvíjejí obchodní činnost. Proto společnost Arjo vypracovala dlouhodobý program týkající se lidských zdrojů. Tento program má zajistit, aby měla organizace potřebné odborné znalosti, vedoucí funkce a základní dovednosti, jež jí umožní naplňovat současné i budoucí potřeby.

Tato práce zahrnuje plánování nástupnictví, aktivity pro prosazování rozmanitosti a různé školicí programy. Takové aktivity jsou nezbytné k zajištění toho, že společnost Arjo bude schopna přilákat, najímat, rozvíjet a uchovávat si zaměstnance s nezbytnými odbornými znalostmi a hodnotami, kteří budou schopni přispět k dalšímu rozvoji společnosti Arjo.

➎ Udržitelná a úspěšná kultura

Cílem je vytvořit organizaci orientovanou na výsledky, která bude stavět na základních hodnotách společnosti Arjo, jimiž jsou vášeň, spolupráce, otevřenost, excelence a vlastnictví

Těchto pět základních hodnot sjednocuje jeden společný faktor, jenž spočívá v tom, že společnost Arjo oceňuje lidi a chce zlepšovat zdraví a dobré životní podmínky druhých. Aby mohla společnost Arjo vytvářet udržitelnou a úspěšnou kulturu, prosazuje nadšení, zaměření na řešení s přidanou hodnotou, vytváření skutečné a pozitivní změny pro lidi, přijímání odpovědnosti a rozhodnutí, přístup týmového hráče s cílem dosáhnout cílů skupiny. Arjo také považuje za klíčový faktor úspěchu rovnost