You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

➊ Zvýšení hodnoty pro zákazníky

Zajišťujeme tvorbu hodnoty pro naše zákazníky tím, že vedeme organizaci zaměřenou na jedinečné potřeby zákazníků v oblasti akutní a dlouhodobé péče.

Snažíme se dosahovat lepších klinických výsledků a vyšší finanční hodnoty tím, že přispíváme k účinnější péči a snižujeme celkové náklady na péči. Priority v této oblasti zahrnují inovace, obnovování výrobků a vývoj v oblasti nabízených služeb. Společnost Arjo má jasně definované plány pro oblast výzkumu, vývoje a marketingu, u nichž předpokládá, že v následujících letech povedou ke zvýšené míře obnovování výrobků a k novým inovacím. Cílem je vyvinout a nabízet kompletní řešení, jež budou zákazníkům pomáhat čelit současným a budoucím demografickým trendům, přísnějším regulatorním požadavkům, zvyšovat kvalitu péče a účinnost toku pacientů a zajistit vyšší bezpečnost pacientů.

➋ Posílené komerční zaměření

Jednou z iniciativ, jež má zintenzivnit obchodní zaměření společnosti Arjo, je zvyšování přítomnosti na trzích, a to jak stávajících, tak nových.

V současné době zastáváme silnou pozici v akutní péči a máme též v úmyslu rozšířit své zastoupení v oblasti dlouhodobé péče. Kromě intenzivnějšího zaměření na dlouhodobou péči je cílem společnosti Arjo také optimalizace portfolia výrobků a proces prodeje. 

 

➌ Vyšší operativnost

Cílem společnosti Arjo je dosáhnout vyšší operativnosti, například pomocí iniciativ pro zvyšování kvality výrobků, vyšší efektivity hodnotového řetězce a zjednodušením a harmonizací interních firemních procesů.

 To společnosti Arjo pomůže reagovat na potřeby zákazníka rychleji a kapitalizovat tržní trendy. Společnost Arjo se aktivně snaží dodržovat regulatorní požadavky a usiluje o zajištění vysoké úrovně kvality a bezpečnosti našich výrobků.

➍ Společný rozvoj podnikání a firem

Právě lidé ze společnosti Arjo generují a rozvíjejí obchodní činnost. Proto společnost Arjo vypracovala dlouhodobý program týkající se lidských zdrojů. Tento program má zajistit, aby měla organizace potřebné odborné znalosti, vedoucí funkce a základní dovednosti, jež jí umožní naplňovat současné i budoucí potřeby.

Tato práce zahrnuje plánování nástupnictví, aktivity pro prosazování rozmanitosti a různé školicí programy. Takové aktivity jsou nezbytné k zajištění toho, že společnost Arjo bude schopna přilákat, najímat, rozvíjet a uchovávat si zaměstnance s nezbytnými odbornými znalostmi a hodnotami, kteří budou schopni přispět k dalšímu rozvoji společnosti Arjo.

➎ Udržitelná a úspěšná kultura

Cílem je vytvořit organizaci orientovanou na výsledky, která bude stavět na základních hodnotách společnosti Arjo, jimiž jsou vášeň, spolupráce, otevřenost, excelence a vlastnictví

Těchto pět základních hodnot sjednocuje jeden společný faktor, jenž spočívá v tom, že společnost Arjo oceňuje lidi a chce zlepšovat zdraví a dobré životní podmínky druhých. Aby mohla společnost Arjo vytvářet udržitelnou a úspěšnou kulturu, prosazuje nadšení, zaměření na řešení s přidanou hodnotou, vytváření skutečné a pozitivní změny pro lidi, přijímání odpovědnosti a rozhodnutí, přístup týmového hráče s cílem dosáhnout cílů skupiny. Arjo také považuje za klíčový faktor úspěchu rovnost