You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Lidé a společnost

Lidská práva

Domníváme se, že každý člověk na celém světě si zaslouží důstojné a rovné zacházení. Podporujeme principy lidských práv zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Protože podporujeme a respektujeme mezinárodní lidská práva, podnikáme také veškeré kroky k zajištění toho, abychom se na žádném porušování lidských práv nepodíleli.

Rozmanitost a zákaz diskriminace

Rozmanitost chápeme jako cennou a pozitivní věc, která nás přibližuje našemu cíli – vytvářet dynamickou organizaci s bohatým spektrem odborných znalostí a zkušeností. Také funguje jako katalyzátor našeho trvalého celosvětového růstu.

Zaměstnanci společnosti Arjo na celém světě hrdě reprezentují různé kultury a zázemí. Naším cílem je zajistit, aby všichni naši zaměstnanci měli rovné příležitosti k rozvoji a aby dostávali stejné mzdy za stejnou práci bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství a další nerelevantní faktory, pouze s ohledem na místní podmínky.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro nás jednou z nejvyšších priorit. V mnoha zemích, kde působíme, upravují otázku bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti velmi přísné národní právní předpisy. A ačkoliv působíme i v zemích s podstatně méně přísnou legislativou, ve vztahu k bezpečnosti, ochraně zdraví, diskriminaci a etickým pravidlům klademe stejné požadavky na všechny naše provozy bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Naším konečným cílem je vytvářet bezpečné, zdraví neohrožující a nediskriminační pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance na celém světě, a proto ve všech našich provozech neustále a dlouhodobě vyvíjíme úsilí o maximální ochranu zdraví a bezpečnost.

Rozvoj talentů

Naše firemní kultura klade lidi na první místo. Usilujeme tak o vytváření inspirativního pracovního prostředí, v němž mají naši pracovníci příležitosti k rozvoji, úspěchu a růstu společně s firmou.

Naše poslání mimo jiné zahrnuje úsilí o získávání nejtalentovanějších pracovníků, kteří mají chuť podílet se spolu s námi na zlepšování výsledků pro ostatní, proto investujeme do iniciativ zaměřených na rozvoj talentů.

Společenská odpovědnost firmy

Vždy chceme přinášet pozitivní a udržitelný příspěvek pro komunity, ve kterých působíme. Důležitou součástí této práce je vybízení zaměstnanců, aby se aktivně zapojovali do společenských záležitostí, a takové úsilí se primárně zaměřuje na místní projekty související s naší činností.

Dodržujeme přísná výběrová kritéria pro firemní sponzorování a neposkytujeme žádné příspěvky ani dary politickým stranám.