1J3B2154 fix_2135x600.jpg

Lidé a společnost

Lidská práva

Domníváme se, že každý člověk na celém světě si zaslouží důstojné a rovné zacházení. Podporujeme principy lidských práv zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv.

Protože podporujeme a respektujeme mezinárodní lidská práva, podnikáme také veškeré kroky k zajištění toho, abychom se na žádném porušování lidských práv nepodíleli.

Rozmanitost a zákaz diskriminace

Rozmanitost chápeme jako cennou a pozitivní věc, která nás přibližuje našemu cíli – vytvářet dynamickou organizaci s bohatým spektrem odborných znalostí a zkušeností. Také funguje jako katalyzátor našeho trvalého celosvětového růstu.

Zaměstnanci společnosti Arjo na celém světě hrdě reprezentují různé kultury a zázemí. Naším cílem je zajistit, aby všichni naši zaměstnanci měli rovné příležitosti k rozvoji a aby dostávali stejné mzdy za stejnou práci bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství a další nerelevantní faktory, pouze s ohledem na místní podmínky.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je pro nás jednou z nejvyšších priorit. V mnoha zemích, kde působíme, upravují otázku bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti velmi přísné národní právní předpisy. A ačkoliv působíme i v zemích s podstatně méně přísnou legislativou, ve vztahu k bezpečnosti, ochraně zdraví, diskriminaci a etickým pravidlům klademe stejné požadavky na všechny naše provozy bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Naším konečným cílem je vytvářet bezpečné, zdraví neohrožující a nediskriminační pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance na celém světě, a proto ve všech našich provozech neustále a dlouhodobě vyvíjíme úsilí o maximální ochranu zdraví a bezpečnost.

Rozvoj talentů

Naše firemní kultura klade lidi na první místo. Usilujeme tak o vytváření inspirativního pracovního prostředí, v němž mají naši pracovníci příležitosti k rozvoji, úspěchu a růstu společně s firmou.

Naše poslání mimo jiné zahrnuje úsilí o získávání nejtalentovanějších pracovníků, kteří mají chuť podílet se spolu s námi na zlepšování výsledků pro ostatní, proto investujeme do iniciativ zaměřených na rozvoj talentů.

Společenská odpovědnost firmy

Vždy chceme přinášet pozitivní a udržitelný příspěvek pro komunity, ve kterých působíme. Důležitou součástí této práce je vybízení zaměstnanců, aby se aktivně zapojovali do společenských záležitostí, a takové úsilí se primárně zaměřuje na místní projekty související s naší činností.

Dodržujeme přísná výběrová kritéria pro firemní sponzorování a neposkytujeme žádné příspěvky ani dary politickým stranám.