You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Porozumět jednotlivci

Porozumět potřebám jednotlivce a soustředit se na tělo i mysl

Filozofie Positive Eight™

Existuje jasná souvislost mezi pozitivními fyzickými, emočními a kognitivními účinky mobility na pacienty a klienty. Z desítek let zkušeností vyplývá, že mobilita hraje zásadní roli, co se týče kvality života, lepších klinických výsledků i efektivity zdravotnického zařízení. Některé z předpokladů mobility – prostředí, pomůcky a dovednosti – představují klíčové aspekty pro zajištění bezpečné a účinné péče. Jádrem našeho přístupu k optimalizaci péče je naše filozofie Positive Eight™. Naznačuje jasnou souvislost mezi účinky mobility a imobility na fyzickou a duševní pohodu klienta. Poskytovatelé péče čelí dvojité výzvě: musí totiž zohlednit nejen stupeň mobility klienta, nýbrž i úroveň jeho kognitivních schopností a responzivního chování, které by se u něho mohlo projevovat.

 

Lidé trpící demencí

Robert, Alice a Stanislava představují nejobvyklejší příklady osob trpících demencí a měli by vám posloužit jako pomůcka při určování individuálních potřeb a při výběru vhodných řešení podporujících každodenní činnosti

Robert

  • Robert má spoustu energie.
  • Nevydrží dlouho sedět a neumí odpočívat. Občas bývá neklidný.
  • Často se vydává sám na procházky a může se ztratit.

Alice

  • Alice je velmi aktivní jak ve vztahu k ošetřujícímu personálu, tak i ostatním klientům.
  • Má přehled o veškerém dění.
  • Vyhledává stimulaci.
  • Hodně se ptá a vyžaduje odpověď.

Stanislava

  • Stanislava bývá ospalá a hodně spí.
  • Má málo energie.
  • Není snadné rozpoznat, zda jen odpočívá, nebo tvrdě spí.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ je nástroj pro posuzování mobility, který rozlišuje pět stupňů mobility označených písmeny od A do E.

Albert

Albert je chodící a soběstačný

Barbara

Barbara je částečně soběstačná

Cyril

Cyril je upoután na invalidní vozík a je jen málo soběstačný

Dana

Dana neunese nohama vlastní váhu a ve většině situací je zcela závislá na ošetřujícím personálu.

Ema

Ema je trvale upoutána na lůžko a je plně závislá.

Přístup Arjo

Stáhnout brožuru Řešení pro osoby trpící demencí